Program HIV/AIDS

Od września  do grudnia 2016 roku nasza fundacja  dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego będzie realizowała program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Program realizowany będzie w trzech powiatach w powiecie tomaszowskim, piotrkowskim i opoczyńskim. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS   przeprowadzimy dla młodzieży gimnazjalnej oraz ich rodziców. (więcej…)

Paczki świąteczne od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15 listopada 2016r. nasza fundacja realizować będzie  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego – Pomoc Świąteczną 2016 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Celem programu jest dotarcie głównie do dzieci, które nie mogą liczyć na żadną świąteczną paczkę, ze względu na zasoby materialne i problemy rodzinne. (więcej…)

Pomoc żywnościowa 2016/2017

Od września 2016r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. (więcej…)

Legalne wagary z Arką nadziei

W ramach akcji przygotowanej przez Urząd Miasta w Tomaszowie Maz. pod hasłem Legalne Wagary do naszej fundacji zgłaszają się uczniowie, którzy chcą być aktywni wolontaryjnie. Arka przygotowała dla nich wiele ciekawych propozycji, a jedną z nich już udało się przeprowadzić. W dniach 2 i 3 marca 2017r. wolontariusze z Gimnazjum nr 3 i 4 przygotowali wraz z nami akcje pt ”Stop marnowaniu żywności z korzyścią dla Ciebie i środowiska”. Starsi uczniowie poprowadzili spotkania dla młodszych kolegów, które odbyły się na terenie Szkoły Podstawowej nr 14, 10, w Tomaszowie Maz. Wzięło w nich udział ok. 65 uczniów. Wolontariusze przygotowali wspólnie z dyrektorem fundacji p. Anettą Markiewicz prezentacje, na podstawie której omówili problem głodu na świecie i marnowania żywności w naszych domach. (więcej…)

Zatrzymaj Przemoc

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw Fundacja Arka Nadziei wraz z Powiatową Komendą Policji zorganizowała dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Tomaszowie Maz. lekcję pt. ”Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”.
W zajęciach brały udział dzieci z klasy IV, które dowiedziały się czym jest przemoc oraz jaką ogromną szkodę wyrządza osobom, które ją doświadczają. Omówiono także zagadnienia przemocy fizycznej, psychicznej ale także cyberprzemocy. (więcej…)

Życiowe drogowskazy czyli „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”

W ramach Międzynarodowego Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw dnia 20, 23 i 27 lutego 2017r. nasza fundacja wraz z Powiatową Komendą Policji przeprowadziła dla uczniów klas IV, V i VI w Szkołach Podstawowych nr 12, 13 i 14 w Tomaszowie Mazowieckim spotkanie edukacyjne, pt: „Zatrzymaj przemoc w szkole i w domu”. (więcej…)