Przeciwdziałanie uzależnieniom

Powiat Tomaszowski

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia” pod takim tytułem od kwietnia 2018r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.

Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp.: kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne  poprzez kompleksowy program. Chcemy kształtować postawy normatywne dotyczące narkotyków oraz promować postawy pro-zdrowotne, dążyć od rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z dopalaczami, narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi.

Zajęcia odbędą się w 15 szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego.

Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

Od stycznia 2018 roku po raz kolejny realizujemy program „Fred goes net” przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.

 

 

 


Grupa docelowa

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych.

Cele programu

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji. Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele: – przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad, – stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby, – zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie. Jeśli w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym programie.

Krótki opis zajęć

Program Fred realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia : – konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne, – wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania, – indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, – rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych, – praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, – motywowanie do zmiany – informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy

Włączenie do programu tylko po rozmowie wstępnej, na którą można się umówić dzwoniąc pod nr tel. 695-621-965

Program realizowany jest w ramach współpracy i wsparcia finansowego Ministra Zdrowia.