Młodzież na rozdrożu

Powiat Tomaszowski
Powiat Tomaszowski

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia” pod takim tytułem od kwietnia 2018r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. (więcej…)

Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i programem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu. (więcej…)

Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

Od stycznia 2018 roku po raz kolejny realizujemy program „Fred goes net” przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie. (więcej…)

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. (więcej…)

Młodzież na rozdrożu

Powiat Tomaszowski
Powiat Tomaszowski

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia” pod takim tytułem od kwietnia 2018r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Zajęcia odbywają  się w szkołach na terenie powiatu tomaszowskiego.

Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp.: kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne  poprzez kompleksowy program. Chcemy kształtować postawy normatywne dotyczące narkotyków oraz promować postawy pro-zdrowotne, dążyć od rozwiązywania sytuacji kryzysowych związanych z dopalaczami, narkotykami oraz innymi środkami psychoaktywnymi.

Działalność edukacyjna i profilaktyczna w ramach programu realizowana w szkołach ma charakter interaktywny i odbywa się w formie prelekcji, dyskusji panelowej, prezentacji multimedialnej, rozmowy na forum oraz refleksji personalnej.

Zajęcia odbyły się już w kilku szkołach na terenie miasta i powiatu tomaszowskiego w ZSzP nr 6, SP nr 10 ZSzP nr 4,  ZSzP nr 10,  Zespół Szkół w Inowłodzu, SP w Królowej Woli, SP w Inowłodzu, Gimnazjum Tomasz w Tomaszowie Maz.,SP w Łaznowie, SP w Rokicinach.