Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

W lipcu 2018 roku prezes naszej fundacji  po raz kolejny podpisał umowę z Wojewodą Łódzkim na realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. Wsparcie Wojewody to 12 500 zł a całkowity koszt realizacji programu to 18 100zł.

W tym roku program oferujemy dla czterech powiatów tomaszowskiego, piotrkowskiego, bełchatowskiego i opoczyńskiego. Dwugodzinne warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS  możemy przeprowadzić dla młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej w 35 klasach w 22 szkołach oraz dla ich rodziców/opiekunów.

Celem głównym programu jest promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV, ale również zajęcia dadzą właściwą wiedzę rodzicom, która pomoże im rozmawiać z dziećmi na ten właśnie temat.

Cele szczegółowe obejmują:

– podniesienie poziomu wiedzy młodzieży i rodziców z zakresu zakażeń HIV/AIDS,

– zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce

zakażeń HIV/AIDS,

– wypracowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach dyskomfortowych;

– uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także   siebie i innych

– promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,

– wskazanie miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku zarażenia wirusem HIV.

 

Szkoły, które chciałyby by program został w ich placówce zrealizowany prosimy o kontakt pod numer Tel. 695 621 965

Program Operacyjny Pomoc

Od września 2017 r. do czerwca 2018 r. realizowaliśmy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynił się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiła do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana była w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które były przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. W ramach programu osoby korzystające z pomocy miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych. Pomoc otrzymało 1000 osób z terenu miasta Tomaszowa oraz powiatu tomaszowskiego.Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane były na podstawie dokumentacji ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.