Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i programem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu.

(więcej…)

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów.

(więcej…)

Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

Od stycznia 2019 roku po raz kolejny realizujemy program „Fred goes net” przy wsparciu Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.

(więcej…)

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje trzy nasze projekty w 2019 roku

Od stycznia 2019 roku nasza fundacja w ramach Narodowego Programu Zdrowia przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia.Realizowane projekty to:
  1. Program Profilaktyki „Fred goes net”

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych. Program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym. W tym przypadku działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna. Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych (4 sesje po dwie godz.), gdzie grupa liczy od 6 do 12 osób. Zatem w kontekście profilaktyki uzależnień FreD został sklasyfikowany jako krótka interwencja, którą opracowano jako alternatywę dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji. Dostarcza informacji na temat substancji psychoaktywnych, pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób zaczynają podchodzić do substancji odurzających. W trakcie programu następuje skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie oraz zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Program FreD umożliwia podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka. Młodzież zostaje również poinformowana na temat innych dostępnych form pomocy.

Program opiera się na współpracy międzyinstytucjonalnej w celu dotarcia do młodych użytkowników środków psychoaktywnych, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania. Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu. Głównymi kanałami dotarcia do osób młodych, które powinny być objęte programem FreD są szkoły,  policja, sąd, szpital, straż miejska oraz rodzice. Dobra współpraca między tymi instytucjami posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.

  1. Program – Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Etapy terapii:

  • terapia wzmacniająca motywację ma pomóc w rozpoznaniu i wzmocnieniu gotowości pacjenta do zmiany. Wielu użytkowników konopi chciałoby zmienić swój sposób używania, jednak wewnętrzny konflikt „za i przeciw” stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego, głównie na początku terapii, pracuje się nad usunięciem takich wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.
  • elementy terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) mają wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi. Terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania. Jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki,  które pomagają wytrwać w decyzji  o zaprzestaniu używania. 
  • techniki treningu rozwiązywania problemów mają poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi. Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania.  Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

CANDIS jest realizowany od wielu lat w poradniach leczenia uzależnień w Niemczech, Austrii i Luksemburgu, a badania wskazują na jego dużą skuteczność – w różnych krajach od 41% do 46% absolwentów programu zachowuje abstynencję po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.

  1. Program  reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnymi, oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym. Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy na rynku pracy

Cel ten jest realizowany poprzez:

  1. udzielanie osobom uzależnionym od różnych środków psychoaktywnych, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień lub są w jej trakcie – dalszego wsparcia terapeutycznego. Zapobieganie nawrotom oraz pomoc w sytuacjach nagłego kryzysu poprzez interwencje kryzysowe, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci pomocy materialnej (żywność i ubrania), uczestnictwa w kursach przysposobienia zawodowego a także nabywanie doświadczenia poprzez pracę z ludźmi w punkcie wydawania żywności.
  1. zapewnienie członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków wsparcia i pomocy (udział w proponowanych grupach) przez cały czas trwania projektu.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia w/w programów.

Chętnych do programów można zgłosić pod nr tel. 695 621 965 ( ilość miejsc  ograniczona ). Realizacja projektów odbywa się w siedzibie fundacji ul. Dzieci Polskich 41a Tomaszów Maz.

Więcej na temat programów na stornie internetowej; arkanadziei.org.pl – w zakładce Realizowane projekty 2019

Świąteczny prezent dla dzieci z Brzustowa

W dniu 20 grudnia br. gościliśmy w Szkole Podstawowej w Brzustowie z naszą coroczną akcją pod hasłem Gwiazdkowa Niespodzianka. Wszystkie obecne na uroczystości dzieci otrzymały  paczki, które wręczała Pani Aneta Markiewicz. Wspólnie z dziećmi śpiewaliśmy piękne kolędy i składaliśmy wzajemne życzenia samych dobroci w nadchodzące Święta.

Akcja wspierana finansowo przez Wojewodę Łódzkiego.

Bardzo Serdecznie Dziękujemy Pani Anecie Markiewicz za ogromne i  bezinteresowne zaangażowanie oraz  umożliwienie naszym dzieciom uczestniczenia w akcji.

Również Bardzo Serdecznie Dziękujemy Panu Wójtowi Bogdanowi Kąckiemu za pomoc w organizacji uroczystości i zapewnienie dzieciom bezpłatnego dowozu oraz za wspólnie spędzony czas.

Publiczna Szkoła Podstawowa w InowłodzuPodsumowanie projektu profilaktycznego

W dniu 11 grudnia 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się podsumowanie projektu realizowanego pod hasłem ,Prowadzenie działań edukacyjnych w 2018 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia”. Zadanie oparte było przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków. Zadanie obejmowało m.in. promowanie mody na życie bez używek, uświadamianie o szkodliwości zażywania dopalaczy. Rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące symptomów zażycia substancji psychoaktywnych. Celem realizacji było zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp., kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne. Podczas spotkania najbardziej aktywni i zaangażowani uczniowie otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez naszą fundację oraz Starostę Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego. W imieniu Zarządu Powiatu w spotkaniu udział wzięli członkowie zarządu p. Elżbieta Łojszczyk, P. Marek Kubiak i p. Michał Czechowicz a także naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Obywatelskich a w imieniu naszej fundacji p. Anetta Markiewicz.

Projekt wspierany finansowo przez Starostę Tomaszowskiego.

Gwiazdkowa niespodzianka

W dniu 17 grudnia 2018 r. uczniowie ze Szkolnego Centrum Wolontariatu pod kierunkiem p. Anety Albrecht- Geszcz uczestniczyli w akcji „Gwiazdkowa niespodzianka” zorganizowanej dla 80 dzieci pochodzących z najuboższych rodzin z terenu naszego miasta – przez Fundację „ Arka Nadziei” , współfinansowanej przez Wojewodę Łódzkiego. Wolontariusze specjalnie dla dzieci i ich rodzin przygotowali piękne świąteczne przedstawienie oraz mieli możliwość zaprezentować swój talent wokalny we wspólnym kolędowaniu. Akcja zorganizowana została w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
Gorące podziękowania dla wszystkich WOLONTARIUSZY zaangażowanych w to przedsięwzięcie. 

źródło: (https://zsp8.eu/wpis/gwiazdkowa-niespodzianka)