Tryb
Ciemny

Statut i inne

Cele i zasady działania Fundacji

§ 10.
Fundacja ma na celu realizację biblijnej zasady zawartej w Ewangelii Mateusza: „łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść".

Celami FUNDACJI jest szeroka działalność w zakresie:
1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2. Działalności charytatywnej;
3. Ochrony i promocji zdrowia;
4. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
7. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
8. Wypoczynku dzieci i młodzieży;
9. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
10. Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego
11. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
15. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
16. Promocji i organizacji wolontariatu;

§ 11.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
USTĘP 1 działalność nieodpłatna Fundacji

PKD 93 .19. Z:
● pozostała działalność związana ze sportem

1. Organizacja zawodów sportowych, zajęć sportowych, amatorskich klubów sportowych

PKD 91 .99. Z:
● działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

1. Działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy i AIDS
2. Wspieranie rozwoju człowieka od chwili jego poczęcia do naturalnej śmierci, przez działalność profilaktyczną przeciwdziałającą patologiom społecznym, prowadzenie akcji propagandowo informacyjnych uświadamiających ludzkie problemy i aktywizujących do działania na rzecz potrzebujących.
3. Organizowanie konferencji oraz wystaw.
4. Zakładanie i wspieranie istniejących przedsięwzięć resocjalizacyjnych, rehabilitacyjnych i edukacyjnych.
5. Prowadzenie jednostek organizacyjnych: poradni, świetlic, kursów szkoleniowych, przedszkoli, szkół,), warsztatów pracy ( w tym warsztatów terapii zajęciowej), noclegowni, hosteli, kawiarni, klubów i punktów pomocy medycznej, telefonów zaufania, punktów interwencji kryzysowej i innych niewskazanych ośrodków, których prowadzenie służy realizacji celów fundacji.
6. Organizowanie akcji masowych, festiwali, kwest, kolonii i półkolonii ,wycieczek
7. Pomoc w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych zarówno przez uzyskiwanie mieszkań i domów i budowanie ich.

PKD 90 .04. Z:
Działalność obiektów kulturalnych

1. Tworzenie i prowadzenie teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz innych obiektów kulturalnych

PKD 88 .99. Z:
● Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

1. Organizacja punktów pomocy doraźnej, udzielanie pomocy rzeczowe, finansowej i materialnej osobom ubogim i niezaradnym życiowo.
2. Pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
3. Działalność związaną z adopcją,
4.  działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,
5. Konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów, działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
6. Działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,
7. Działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych.
8. Działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,
9. Działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej

PKD 87 .90. Z:
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, krzywdzonych, odrzuconych społecznie.
2. Organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy dla osób doświadczających przemocy

PKD 86 .90. Z:
● działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

3. Działalność poradniczą i terapeutyczną dotyczącą wszystkich spraw związanych z życiem człowieka, a szczególnie uzależnień od alkoholizmu, narkomanii, komputera, hazardu i innych;
4. Organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno-leczniczych, leczenia ambulatoryjnego), ośrodków resocjalizacyjnych, centrów rehabilitacyjnych oraz punktów konsultacyjnych, szpitali i klinik.

PKD 59 .11. Z:
● działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

1. produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, programów dokumentalnych

PKD 58 .19. Z:
● pozostała działalność wydawnicza

1. wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie

USTĘP 2 działalność odpłatna Fundacji

PKD 91 .99. Z:
● działalności pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych

1. Działalność profilaktyczną dotyczącą patologii społecznych ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień, przemocy i AIDS;

PKD 90 .04. Z:
Działalność obiektów kulturalnych

1. Tworzenie i prowadzenie teatrów i sal koncertowych, galerii i salonów wystawienniczych, domów i ośrodków kultury, świetlic oraz innych obiektów kulturalnych

PKD 88 .99. Z:
● Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

1. Organizacja punktów pomocy doraźnej, udzielanie pomocy rzeczowe, finansowej i materialnej osobom ubogim i niezaradnym życiowo.
2. Pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
3. Działalność związaną z adopcją,
4. działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,
5. Konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych, działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów, działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
6. Działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,
7. Działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych.
8. Działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,
9. Działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej

PKD 87 .90. Z:
Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy dla osób bezdomnych, samotnych matek z dziećmi, krzywdzonych, odrzuconych społecznie.
2. Organizowanie i prowadzenie ośrodków pomocy dla ofiar przemocy

PKD 86 .90. Z:
● działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana

1. Organizowanie i prowadzenie ośrodków leczenia uzależnień i współuzależnień (ośrodków terapeutyczno – leczniczych, leczenia ambulatoryjnego itp.), ośrodków resocjalizacyjnych, centrów rehabilitacyjnych, poradni i punktów konsultacyjnych

PKD 59 .11. Z:
● działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

1. produkcja filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, programów dokumentalnych

PKD 58 .19. Z:
● pozostała działalność wydawnicza

1. wydawanie książek, broszur, ulotek i podobnych publikacji w formie drukowanej, elektronicznej i dźwiękowej lub w Internecie

§ 12.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram