Tryb
Ciemny

Fred goes net – Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji

współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

umowa nr 2/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Fred goes net – Wspieranie realizacji programu wczesnej interwencji
współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
umowa nr 2/D/N/2022 z dnia 29.06.2022 r.

Od lipca 2022 roku rozpoczęliśmy realizację programu „Fred goes net” przy wsparciu Marszałka województwa Łódzkiego. Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia, w związku z tym serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.
Grupa docelowa
Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych.
Cele programu
Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji. Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele: - przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad, - stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby, - zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie. Jeśli w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym programie.

Krótki opis zajęć
Program Fred realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia : - konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne, - wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania, - indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, - rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych, - praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, - motywowanie do zmiany - informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy

Całkowity koszt realizacji zadania 14 200 zł, dotacja 10 300 zł

Włączenie do programu tylko po rozmowie wstępnej, na którą można się umówić dzwoniąc pod nr tel. 695-621-965

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram