Tryb
Ciemny

Ministerstwo Zdrowia sfinansuje trzy nasze projekty w 2019 roku

Od stycznia 2019 roku nasza fundacja w ramach Narodowego Programu Zdrowia przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 realizowanego ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających do dyspozycji Ministra właściwego do spraw Zdrowia.Realizowane projekty to:
  1. Program Profilaktyki „Fred goes net”

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych. Program FreD opiera się na założeniu, iż odkrycie faktu używania substancji powinno skutkować odpowiednim działaniem zaradczym. W tym przypadku działaniem zaradczym jest interwencja zdrowotna. Składa się na nią rozmowa kwalifikacyjna oraz osiem godzin zajęć grupowych (4 sesje po dwie godz.), gdzie grupa liczy od 6 do 12 osób. Zatem w kontekście profilaktyki uzależnień FreD został sklasyfikowany jako krótka interwencja, którą opracowano jako alternatywę dla braku leczenia lub leczenia o intensywniejszym przebiegu. Wczesna interwencja odnosi się do fazy prekontemplacji i ma za zadanie wzbudzenie motywacji. Dostarcza informacji na temat substancji psychoaktywnych, pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób zaczynają podchodzić do substancji odurzających. W trakcie programu następuje skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie oraz zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania. Program FreD umożliwia podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka. Młodzież zostaje również poinformowana na temat innych dostępnych form pomocy.

Program opiera się na współpracy międzyinstytucjonalnej w celu dotarcia do młodych użytkowników środków psychoaktywnych, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania. Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowe działanie w ramach programu. Głównymi kanałami dotarcia do osób młodych, które powinny być objęte programem FreD są szkoły,  policja, sąd, szpital, straż miejska oraz rodzice. Dobra współpraca między tymi instytucjami posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanych działań. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.

  1. Program - Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla osób powyżej 16 roku życia.

Etapy terapii:

  • terapia wzmacniająca motywację ma pomóc w rozpoznaniu i wzmocnieniu gotowości pacjenta do zmiany. Wielu użytkowników konopi chciałoby zmienić swój sposób używania, jednak wewnętrzny konflikt „za i przeciw” stanowi w tym wielką przeszkodę. Dlatego, głównie na początku terapii, pracuje się nad usunięciem takich wątpliwości i wzmocnieniem motywacji do zmiany.
  • elementy terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) mają wesprzeć pacjenta w nauczeniu się umiejętności pomagających mu zmienić wzory zachowania związane z używaniem konopi. Terapia koncentruje się na wyrobieniu zdolności i sprawności, które pomogą w zredukowaniu lub całkowitym zaprzestaniu używania. Jej zakres obejmuje np. strategie radzenia sobie w sytuacjach ryzyka stwarzających niebezpieczeństwo nawrotów, a także techniki,  które pomagają wytrwać w decyzji  o zaprzestaniu używania. 
  • techniki treningu rozwiązywania problemów mają poprawić skuteczność pacjenta w radzeniu sobie z problemami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną jak i skutkiem używania przetworów konopi. Podczas terapii uwzględnia się także inne problemy związane z codziennym życiem, pracą i środowiskiem społecznym, które mogą stanowić przeszkodę w ograniczeniu używania konopi lub rezygnacji z ich używania.  Trening rozwiązywania problemów jest dla uczestników terapii wsparciem w ich pokonywaniu.

CANDIS jest realizowany od wielu lat w poradniach leczenia uzależnień w Niemczech, Austrii i Luksemburgu, a badania wskazują na jego dużą skuteczność – w różnych krajach od 41% do 46% absolwentów programu zachowuje abstynencję po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.

  1. Program  reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnymi, oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym. Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy na rynku pracy

Cel ten jest realizowany poprzez:

  1. udzielanie osobom uzależnionym od różnych środków psychoaktywnych, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień lub są w jej trakcie - dalszego wsparcia terapeutycznego. Zapobieganie nawrotom oraz pomoc w sytuacjach nagłego kryzysu poprzez interwencje kryzysowe, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci pomocy materialnej (żywność i ubrania), uczestnictwa w kursach przysposobienia zawodowego a także nabywanie doświadczenia poprzez pracę z ludźmi w punkcie wydawania żywności.
  1. zapewnienie członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków wsparcia i pomocy (udział w proponowanych grupach) przez cały czas trwania projektu.

Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia w/w programów.

Chętnych do programów można zgłosić pod nr tel. 695 621 965 ( ilość miejsc  ograniczona ). Realizacja projektów odbywa się w siedzibie fundacji ul. Dzieci Polskich 41a Tomaszów Maz.

Więcej na temat programów na stornie internetowej; arkanadziei.org.pl - w zakładce Realizowane projekty 2019

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram