Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów.

Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym.Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy na rynku pracy

Cel ten jest realizowany poprzez:

  1. udzielanie osobom uzależnionym od różnych środków psychoaktywnych, które ukończyły podstawowy program terapii uzależnień lub są w jej trakcie – dalszego wsparcia terapeutycznego. Zapobieganie nawrotom oraz pomoc w sytuacjach nagłego kryzysu poprzez interwencje kryzysowe, zapewnienie zaplecza socjalnego w postaci pomocy materialnej (żywność i ubrania), uczestnictwa w kursach przysposobienia zawodowego a także nabywanie doświadczenia poprzez pracę z ludźmi w punkcie wydawania żywności.
  • zapewnienie członkom rodzin osób uzależnionych od narkotyków wsparcia i pomocy (udział w proponowanych grupach) przez cały czas trwania projektu Zajęcia w ramach terapii prowadzone są przez certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, którzy odbyli dodatkowo profesjonalne szkolenia uprawniające ich do prowadzenia w/w programów.

Chętnych do programów można zgłosić pod nr tel. 695 621 965 ( ilość miejsc  ograniczona ). Realizacja projektów odbywa się w siedzibie fundacji ul. Dzieci Polskich 41a Tomaszów Maz.

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Zamieszczono w 2020