Tryb
Ciemny

Realizowane projekty 2017

Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2017r. nasza fundacja realizować będzie  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego - Pomoc Świąteczną 2017 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

Czytaj więcej
Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Od września  do grudnia 2017 roku nasza fundacja  dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego zaczęła realizować program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS.

Czytaj więcej
Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców...

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, Których używanie może prowadzić do uzależnienia. Pod takim […]

Czytaj więcej
Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i programem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu.

Czytaj więcej
Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

„Fred goes net” jest programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Grupa docelowa Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest […]

Czytaj więcej
Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym. Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy […]

Czytaj więcej
Pomoc żywnościowa 2016/ 2017

Od września 2016r. do czerwca 2017r. trwa realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się  do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Czytaj więcej

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram