Tryb
Ciemny

Spotkanie z pedagogami w Tomaszowie Maz.

Wystąpienie p. Danuty Zakrzewskiej z Łódzkiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Piotrkowie Tryb.  

W dniu 13.04.2012r. Hufiec Pracy 5-13 zorganizował spotkanie z pedagogami gimnazjów z miasta i powiatu tomaszowskiego. Spotkanie przebiegało pod hasłem „Przygotowanie zawodowe szansą na przyszłość”.  

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele różnych jednostek OHP działających na terenie Tomaszowa Mazowieckiego: Klubu Pracy, Punktu Pośrednictwa Pracy i Hufca Pracy 5-13 oraz dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dyrektor Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, dyrektor Fundacji "Arka Nadziei". Gościem specjalnym był przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim p. Danuta Zakrzewska.  

 

Spotkanie prowadził komendant HP 5-13 p. Ireneusz Kołodziej, który rozpoczął spotkanie od przedstawienia zaproszonych gości. Aby przybliżyć przybyłym gościom zakres działalności Ochotniczych Hufców Pracy przedstawił prezentację filmową jednostek OHP.  

Następnie głos oddano przedstawicielowi Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim - p. D. Zakrzewskiej, która zajęła stanowisko w sprawie możliwości przejścia 15 letnich uczniów do Gimnazjum dla Dorosłych i obowiązujących w związku z tym procedur, wyjaśniając zagadnienie odniosła się do kierowania młodocianych do jednostek OHP przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną i szkołę w uzgodnieniu z Łódzkim Kuratorium Oświaty.

Uczestnicy spotkania – wystąpienie komendanta HP 5-13 Ireneusza Kołodzieja  

Był też czas na promocje działań OHP na terenie powiatu tomaszowskiego przez lidera Klubu Pracy Martę Głogowska, która przedstawiła zakres działalności Klubów Pracy OHP i powiedziała o potrzebie doradztwa zawodowego na poziomie gimnazjum, pośrednika pracy PPP w Tomaszowie Maz. Roberta Witka, który omówił zagadnienie monitoringu współczesnego rynku pracy i zawody przyszłości. Komendant hufca poruszył także problem przygotowania zawodowego uczniów 15 letnich w Gimnazjum dla Dorosłych oraz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w świetle reformy szkolnictwa zawodowego w roku szkolnym 2012/2013.  

W imieniu jednostek, z którymi współpracuje hufiec pracy głos zabrali p Marek Stępkowski - dyrektor Publicznego Gimnazjum dla Dorosłych, p. Marcin Małek - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz p. Anetta Markiewicz - dyrektor Fundacji "Arka Nadziei”, która omówiła m.in. projekty profilaktyczne dla szkół i rodziców.   Wszyscy zebrani byli zgodni co do opinii, że możliwość przyuczania się do zawodu już na poziomie gimnazjum jest dla niektórych uczniów nie lada szansą na przyszłość i że instytucja jaką jest OHP jest bardzo potrzebna.

Wszyscy pedagodzy otrzymali materiały szkoleniowe i promujące działalność OHP oraz otrzymali informacje dotyczące naboru do Hufca Pracy i Gimnazjum dla Dorosłych w roku szkolnym 2012/2013r.  

Autor tekstu i zdjęć wychowawca HP Karolina Henig

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram