Tryb
Ciemny

Uroczyste podsumowanie warsztatów Profilaktycznych W Starostwie Powiatowym W Tomaszowie MAZ.

W dniu 12.12.2019r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie MAZ. odbyło się uroczyste podsumowanie warsztatów profilaktycznych z zakresu wiedzy o HIV/AIDS oraz „Młodzież na rozdrożu”. Uczniowie klas VII i VIII brali udział w tych warsztatach w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Zajęcia prowadzone były przez Panią Anettę Markiewicz z Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz.


Warsztaty pt. „Młodzież na rozdrożu” realizowane były jako działania edukacyjne w 2019 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić do uzależnienia”. Działania te prowadzone były w ramach programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim. Celem zajęć było promowanie mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażyciem dopalaczy, działania edukacyjne w zakresie promowania zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy, narkotyków, papierosów, leków itp.: kształtowanie umiejętności pomagających zapobiegać zachowaniom ryzykownym psującym relacje społeczne.
Natomiast warsztaty z zakresu wiedzy o HIV/AIDS miały na celu realizację programu profilaktycznego dotyczącego „Ochrony i promocji zdrowia”. Celem głównym programu było promowanie wśród młodzieży zachowań i postaw, które zabezpieczą przed zakażeniem wirusem HIV. Projekt był współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego.
Cele szczegółowe obejmowały:
– podniesienie poziomu wiedzy młodzieży i rodziców z zakresu zakażeń HIV/AIDS,
– zwiększenie umiejętności oceny zachowań ryzykownych i bezpiecznych w profilaktyce zakażeń HIV/AIDS,
– wypracowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach dyskomfortowych;
– uświadomienie młodym, że chroniąc najważniejsze wartości w swoim życiu chronią, także siebie i innych,
– promowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec osób zarażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
– wskazanie miejsc, w których można szukać informacji na temat HIV/AIDS oraz pomocy w przypadku zarażenia wirusem HIV.

Spośród uczniów biorących udział w wyżej opisanych warsztatach wyróżnieni za zaangażowanie zostali następujący uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Glinniku:

• za udział w programie profilaktycznym „Młodzież na rozdrożu”:
Paulina Cieślik (kl. VII), Gracjan Garlikowski (kl. VIII), Wiktoria Łysakowska (kl. VIII), Piotr Mazurek (kl. VIII)

• za osiągnięcie najlepszych wyników w teście wiedzy na temat HIV/AIDS:
Oskar Rapalski (kl. VII), Zuzanna Warsicka (kl. VII), Anna Koch (kl. VIII), Paulina Nowak (kl. VIII)

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy!

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram