Tryb
Ciemny

 Zasady Dostępności 

Fundacja Arka Nadziei zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu arkanadziei.org.pl Fundacji Arka Nadziei w Tomaszowie Maz.

Dane teleadresowe jednostki:

Fundacja Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41 a
97-200 Tomaszów Maz

Kontakt do administracji Fundacja Arka Nadziei:
Tel.: +48 695 621 965

Data publikacji strony internetowej: 2010-09-08

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie www Fundacja Arka Nadziei

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: ?

  1. wersję kontrastową,
  2. użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie bez używania myszki
  3. staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-12-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Fundacja Arka Nadziei 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-11

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: arkanadziei@gmail.com
Telefon: +48 695 621 965

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności należy składać na dane teleadresowe Fundacja Arka Nadziei lub adres e-mail: arkanadziei@gmail.com

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

 Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Fundacji Arka Nadziei

Dodatkowe informacje:

W zakresie dostępności architektonicznej:

Fundacja Arka Nadziei zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynków i pomieszczeń poprzez wsparcie innej osoby. 

USTAWA z dnia 19 lipca 2019r o zapewnianiu dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami – art. 6, 7,

Dostępność architektoniczna – minimalne warunki

Obowiązki wynikające z UstawyInformacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Fundacja Arka NadzieiDostęp alternatywny
Zapewnienie możliwości poruszania się po piętrach i pomiędzy piętrami, Biuro i sale wykładowo – terapeutyczne w Fundacji Arka nadziei znajdują się na poziomie -0. Do budynku prowadzą prowadzą  schody, przy których nie ma możliwości zamontowania dostępnych na rynku rozwiązań niwelujących takie bariery architektoniczne. Fundacja zapewnia dostęp alternatywny.Fundacja Arka Nadziei zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby-pracownika Fundacji Arka Nadziei. Spotkania z osobami z niepełnosprawnością ruchową odbywają się w dostępnych miejscach publicznych, poza budynkiem, w którym znajduje się biuro.
Umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń(z wyjątkiem technicznych) w budynku Fundacja Arka nadziei zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacji Arka nadziei. Istnieje również możliwość kontaktu z administracją Fundacja Arka Nadziei w inny sposób tj. online poprzez platformę do wideokonferencji. 
Umożliwienie nawigacji wewnątrz budynku w szczególności osobom z wadami wzroku oraz słuchuNawigacja wewnątrz budynków realizowana jest poprzez dostęp alternatywny.Fundacja Arka Nadziei zapewnia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacji Arka nadziei
Umożliwienie wejścia do budynku z psem asystującym, Fundacja Arka nadziei zapewnia możliwości wejścia do budynku z psem asystującym. Poruszanie się w budynku realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.Fundacja Arka nadziei zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacji Arka nadziei oraz zapewnienie wsparcia technicznego
Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku wszystkim w tym osobom z niepełnosprawnościami. W budynkach Fundacja Arka nadziei bezpieczną ewakuację zapewniają oznaczenia dróg ewakuacyjnych tj. tablice informacyjne. Osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania realizowane jest poprzez dostęp alternatywny.Fundacja Arka nadziei zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie innej osoby, pracownika Fundacji Arka nadziei oraz zapewnienie wsparcia technicznego

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. Fundacja Arka nadziei  zapewnia obsługę poprzez komunikowanie się językiem migowym.
  2. Fundacja Arka Nadziei nie posiada instalacji i urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram