Tryb
Ciemny

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ ZEZWOLENIE NA ROZPOWSZECHNIENIE WIZERUNKU

 

Na podstawie art. 6.ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE

(ogólne rozporządzenie o danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwi  Pani/Panu udział w szkoleniach, projektach do których Pan/Pani zgłosił/-ła się ze względu na brak możliwości sprawozdawczej z organem z którym fundacja podpisała umowę (organy administracji publicznej/ samorządowej lub inne instytucje do których składamy wnioski lub oferty za pośrednictwem ogłoszonych konkursów ofert, zakupu usług, dofinansowań realizowanych zadań).

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), iż:

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Arka Nadziei w Tomaszowie Mazowieckim; 97-200 Tomaszów Maz., ul. Dzieci Polskich 41 a,

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – arkanadziei@gmail.com

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji projektów dotacyjnych, w którym

    Pani/Pan bierze udział oraz wszystkich związanych z tym działań sprawozdawczych na rzecz

    zleceniodawcy na podstawie ar. 6 ust 1 pkt b, e RODO.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. a) inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, (organy administracji publicznej/ samorządowej lub inne instytucje do których składamy wnioski lub oferty za pośrednictwem ogłoszonych konkursów ofert, zakupu usług, dofinansowań realizowanych zadań).
  2. b) inne podmioty (organy administracji publicznej/ samorządowej lub inne instytucje do których składamy wnioski lub oferty za pośrednictwem ogłoszonych konkursów ofert, zakupu usług, dofinansowań realizowanych zadań), które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z tymi podmiotami umowy o przetwarzaniu danych osobowych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez niezbędny okres do realizacji ww. celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

6) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Cookies
Nasza strona korzysta z plików cookies aby zapewnić Tobie prawidłową obsługę wyświetlanych treści, korzystamy również z danych analitycznych np. (Google Analytics) w celu poprawienia jakości w obsłudze strony.

 

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram