Tryb
Ciemny

Ministerstwo Zdrowia finansuje nasze projekty

Od stycznia 2016 roku nasza fundacja w ramach współpracy z Ministerstwem Zdrowia rozpoczęła realizację trzech programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Nad realizacją projektów czuwa Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
Realizowane projekty to:

1. Program Profilaktyki „Fred goes net”

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia  używania substancji lub abstynencji.

2. Program postrehabilitacyjny dla osób uzależnionych, które ukończyły leczenie stacjonarne.

Program postrehabilitacyjny dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnymi, oraz dla ich rodziców/opiekunów. Celem programu jest radzenie sobie z napięciami oraz sytuacjami , które są ryzykowne dla funkcjonowania w trzeźwości. Stworzenie możliwości do pracy nad sobą, szukanie rozwiązań zdrowego odreagowania napięć i stresów oraz zmiana przekonań i zachowań, które destrukcyjnie wpływają na funkcjonowanie rodziny. Zajęcia prowadzone w fundacji pomagają w:
- wymianie informacji na temat sposobów radzenia sobie z trudnościami,
- minimalizowaniu poczucia osamotnienia w problemach,
- poprawy samopoczucia,
- budowaniu siły, nadziei i poczucia wartości wśród uczestników,
- poprawy funkcjonowania w społeczeństwie, poprzez ćwiczenie umiejętności
prospołecznych,
- dzieleniu się wsparciem emocjonalnym,
W programie uczestnicy mają również szansę spotkania z doradcą zawodowym, który może pomóc nakreślić drogę rozwoju osobistego oraz pomóc w znalezieniu pracy.
Rodzice i bliscy naszych klientów uczestniczą w zajęciach grupowych, a także indywidualnych.

3. Program - Candis

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia. W założeniach teoretycznych odwołuje się przede wszystkim do filozofii i zasad dialogu motywującego oraz psychologii behawioralno – poznawczej. Zajęcia koncentrują się na budowaniu motywacji do zmiany zachowania oraz wzmacnianiu kompetencji i umiejętności przydatnych w utrwalaniu nowego stylu życia. Uczestnik sam określa cele swojej pracy nad sobą. Akceptowalnym celem jest zatem zarówno abstynencja, jak i ograniczenie używania marihuany czy innych przetworów konopi. CANDIS jest realizowany od wielu lat w poradniach leczenia uzależnień w Niemczech, Austrii i Luksemburgu, a badania wskazują na jego dużą skuteczność – w różnych krajach od 41% do 46% absolwentów programu zachowuje abstynencję po 3 i po 6 miesiącach od zakończenia leczenia.

Chętnych do programów można zgłosić pod nr tel. 695 621 965 ( ilość miejsc ograniczona)

Więcej na temat programów w zakładce Realizowane projekty 2016

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram