Tryb
Ciemny

Pomoc żywnościowa 2018/2019

Od września 2018 r. zaczęliśmy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

W ramach programu osoby korzystające z pomocy będą miały możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi podpisaliśmy w połowie września 2018 r. gdzie na pomoc może liczyć 1000 osób z terenu miasta Tomaszowa oraz powiatu tomaszowskiego. Program realizowany będzie do czerwca 2019 roku.

Wszystkie artykuły żywnościowe wydawane są na podstawie dokumentacji ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Bank Żywności przy współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej, które kierują do nas odpowiednie osoby spełniające kryterium określone w artykule 5, artykule 7 ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo przy kwalifikowaniu osób od dnia 1 października 2018 r.  stosowane może być kryterium dochodowe: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby w rodzinie. Pierwsze dostawy żywności dotrą do nas na początku listopada 2018 r.

Przypominamy również, że wydawane artykuły spożywcze są produktami wyprodukowanymi wyłącznie do celów osób potrzebujących. Żywność w ramach programu pochodzi ze środków Unii Europejskiej i nie może być sprzedawana.

Żywność można odbierać w siedzibie Fundacji przy ul. Dzieci Polskich 41a w Tomaszowie Maz w wyznaczonym wcześniej terminie.

Osobą odpowiedzialną za realizację programu jest:

p. Anetta Markiewicz i p. Anna Mazurek tel. 697 561 810

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram