Profilaktyka HIV/AIDS

Po raz drugi nasza fundacja realizuje program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego.

(więcej…)

Profilaktyka dla rodziców

Nasza Fundacja po raz trzeci na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim od stycznia do grudnia 2013r. realizuje spotkania profilaktyczne dla rodziców dzieci i młodzieży dotyczące Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

(więcej…)

Pomoc żywnościowa

Od maja 2013r. zaczęliśmy realizować nową umowę z Bankiem Żywności w Łodzi, tym razem na pomoc żywnościową w Tomaszowie Mazowieckim może liczyć 2500 osób najuboższych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim w rodzinach bezrobotnych, wielodzietnych oraz niepełnosprawnych i przewlekle chorych.

(więcej…)

Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Od 29 kwietnia 2013r. nasza fundacja rozpoczęła realizację programu współfinansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
To zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym głównie dotyczące przeciwdziałania narkomanii.

(więcej…)

Promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków itp. w 2013 roku

Powiat Tomaszowski

Pod takim tytułem od dnia 2 kwietnia 2013r. nasza fundacja realizuję program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
Zadanie obejmuje promowanie zdrowego stylu życia w celu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, narkotyków, papierosów, leków i innych środków psychoaktywnych, które oparte jest przede wszystkim na działalności edukacyjno – profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych jako uprzedzenie lub powstrzymanie problemu uzależnienia pośród młodego pokolenia Polaków.

(więcej…)

Program Readaptacyjny dla osób uzależnionych i ich bliskich

Grupy wsparcia dla osób uzależnionych od narkotyków i ich bliskich po skończonej terapii

To cykliczne spotkania ludzi o podobnych problemach i dylematach.

Adresowane są do młodych osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy skończyli podstawowy program terapii w ośrodku stacjonarnym.

(więcej…)

Program Profilaktyki „Fred goes net”

Program wczesnej interwencji dla osób młodych używających alkoholu i narkotyków pod nazwą „FreD goes net”. Jest to międzynarodowy projekt koordynowany przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy). Beneficjentem programu w Polsce jest Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Zdrowie Publiczne oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Grupa docelowa programu to młode osoby w wieku 14 – 21 lat (dopuszcza się udział 13-25-latków w wyjątkowych przypadkach) używające legalnych i nielegalnych substancji odurzających (nieuzależnione).

(więcej…)