Świąteczny Prezent od Wojewody Łódzkiego

Od dnia 15  listopada 2017r. nasza fundacja realizować będzie  program współfinansowany przez Wojewodę Łódzkiego – Pomoc Świąteczną 2017 w ramach zadania Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.  (więcej…)

Warsztaty z zakresu wiedzy na temat HIV/AIDS

Od września  do grudnia 2017 roku nasza fundacja  dzięki wsparciu finansowemu Wojewody Łódzkiego zaczęła realizować program profilaktyczny dotyczący „Ochrony i promocji zdrowia” na temat wiedzy z zakresu HIV/AIDS. (więcej…)

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców…

Prowadzenie działań edukacyjnych w 2017 roku wśród mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w tym kampanii społecznych adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci i młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, alkoholu i NSP, a także z pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, Których używanie może prowadzić do uzależnienia.

Pod takim tytułem od kwietnia 2017r. nasza fundacja zaczęła realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powierzonego przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim.
Celem zadania jest promowania mody na życie bez używek, uświadomienie o szkodliwości zażywania dopalaczy, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zażycia substancji psychoaktywnych, (więcej…)

Program dla użytkowników konopi ”Candis „

Program terapii indywidualnej dla użytkowników przetworów konopi potrzebujących pomocy w zaprzestaniu lub ograniczeniu używania narkotyków. Program pt. CANDIS, przeznaczony dla użytkowników przetworów konopi powyżej 16 roku życia, obejmuje 10 indywidualnych, ustrukturalizowanych sesji terapeutycznych. Możliwe jest rozszerzenie programu o spotkania wstępne poświęcone zapoznaniu się z terapeutą i programem, oraz dodatkowe sesje psychoterapii po zakończeniu programu. (więcej…)

Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

„Fred goes net” jest programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Grupa docelowa

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych. (więcej…)

Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Program „ Na rozdrożu” przeznaczony jest dla osób młodych uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, które ukończyły proces terapii w ośrodku stacjonarnym oraz dla ich rodziców/opiekunów.

Celem głównym programu jest utrzymanie abstynencji oraz wypracowanie metod pracy umożliwiających beneficjentom wyjście z grupy zagrożenia wykluczeniem społecznym. Skupienie się na działaniach mających odbudować zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz świadczenia pracy na rynku pracy (więcej…)

Pomoc żywnościowa 2016/ 2017

Od września 2016r. do czerwca 2017r. trwa realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) przyczynia się  do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. (więcej…)