Tryb
Ciemny

Profilaktyka krótkoterminowa „Fred goes net”

„Fred goes net” jest programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego koordynowanego przez Landschaftsverband Westfalen-Lippe z siedzibą w Münster (Niemcy).

Grupa docelowa

Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzależnionych.

Cele programu

Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego. Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji. Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele: - przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad, - stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby, - zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie. Jeśli w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym programie.

Krótki opis zajęć

Program Fred realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających następujące zagadnienia : - konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne, - wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania, - indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, - rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych, - praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, - motywowanie do zmiany - informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy
Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia. Dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucję i organizację działające na rzecz dobra dzieci i młodzieży w naszym mieście i powiecie.

Włączenie do programu tylko po rozmowie wstępnej, na którą można się umówić dzwoniąc pod nr tel. 695-621-965

Program realizowany jest w ramach współpracy i wsparcia finansowego Ministra Zdrowia reprezentowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Kontakt

Biuro Fundacji Arka Nadziei
ul. Dzieci Polskich 41a
97-200 Tomaszów Maz.
skr.pocztowa 164
tel. +48 695 621 965
Numer konta
mbank 45 1140 2004 0000 3502 7742 1927
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram